Az átalakulásra vonatkozó tanítás kezdete

Univerzális szempontból nem lenne tisztességes, ha olyan kérdéseket válaszolnék meg, amelyek közlésére még nem tárult fel a megfelelő kapu. Ezzel azt akarom mondani, hogy a tanító bölcsessége nem csak a válaszok megadásában tükröződik, hanem abban is megjelenhet, hogy kijelöli az elsajátítandó leckéket, és arra ösztönzi tanítványait, hogy a felmerülő kérdéseket maguk válaszolják meg. Ti is hasonlóképpen jártok el az emberiség ifjú tagjainak oktatásával kapcsolatban.

Jól tudom, már ráébredtetek arra, hogy minden találmány és tudományos felfedezés, s meg az olyan véletlen események is, mint ősi civilizációk felfedezése, az Univerzum jóvoltából „adatik” meg. Biztos vagyok benne, hogy már arra is felfigyeltetek, hogy a tudomány tárgykörébe tartozó információk gyakran felfedezések alakját öltve a bolygó számos pontján egyidejűleg bukkannak fel. Egyszóval, noha látszólag egy ember jött rá a megoldásra, rajta kívül igen sokakhoz elért ugyanaz az információ. Ám az az egy szerezte meg az ismeretet, aki a leggyorsabban reagált az Univerzum ajándékára, és a múltban megszerzett tudás alapján összeállította az információtöredékeket, hogy új tudományos elméletet alkosson. Kérlek, fogadd el tényként, hogy minden tudományos ismeret a megfelelő időben felbukkanó ideák spirituális prezentációjában gyökerezik, és amint azt az imént említettem, azok érnek el elsőként hozzá, akik az információ befogadásához szükséges intuícióval és spirituális tudatossággal rendelkeznek. Ezt nem szabad összetéveszteni a kizárólag a spirituálisan felvilágosultak számára közvetített információkkal. Igen sok ember rendelkezik csodálatos tudatossággal, számottevő spirituális fényesség nélkül (mély intuíció spirituális tudás nélkül).

Soron következő üzeneteim a Földön felbukkanó betegségekkel állnak kapcsolatban. A betegségekről általánosságban fogok beszélni, nem határozok meg konkrét eseteket. E kérdés megvitatása azonban időszerű és szükséges. Más szóval: elérkezett az ideje annak, hogy közületek néhányan megismerkedjenek a betegséget irányító tényezőkkel, így más, a kryoni-hoz hasonló entitások is közvetítenek ismereteket erről. Megvalósítása erőfeszítéseket és felfedezéseket követel, az alapokkal azonban megismerkedhettek a következő oldalakon.

A Földön az élő betegség-organizmusok parányi ismétlő részecskékből épülnek fel. Ezek a kicsiny részek szimmetrikus módon kapcsolódnak egymáshoz, és egy olyan rendszert alkotnak, amely önmagát hivatott fenntartani, s amely, ha kell, az emberi rendszerekhez illeszkedve további egyensúlyvesztést és gyakran halált tud előidézni. Már említettem, hogy az Univerzum szempontjából mindez nagyon is helyénvaló, s arról is beszéltem, hogy a karmikus lenyomatok és gondolatminták miként viszonyulnak a betegségekhez. Kérlek, értsd meg, hogy ezek a dolgok nem hibák és tévedések a világegyetem rendjében, hanem rendkívül fontos mechanizmusok, melyek tökéletesen illeszkednek földi megnyilvánulásotok összetett interakciós rendszerébe.

Az egész betegség-organizmust felépítő részecskék szimmetriáján belül igen sajátságos részeket találhatunk. Ezek a specifikus részek különböző extenzív és depresszív tényezőkkel rendelkeznek, amelyek a velük ellentétes extenzív és depresszív tényezők után „kutatnak” az emberi test hasonló rendszereiben. Miként a halált hozó kulcs a zárban, ha a megfelelő extenzív és depresszív részek összeilleszkednek, a betegség-organizmus behatol és gyökeret ver, majd növekedni kezd az emberi testben. Mint felvilágosult emberi lény, ha figyeltél mondanivalómra, és valóban fel is tudtad fogni annak lényegét, könnyen felismerheted, miként érvényesül a karmikus lenyomat akár a legapróbb sejtek szintjén. Minthogy e depressziók és extenziók alakja a különböző rendszereken belül eltérést mutat, személyes biológiai működésetek úgy viselkedik, mint egy zár, amely készen áll a betegség-organizmus „kulcsának” befogadására – vagy elutasítására. Egy jelentékeny lenyomat képes a zár átformálására, következésképpen lehetetlenné teszi a kulcs számára, hogy felnyissa azt – ily módon a gyógyulás és az egyensúly akadálytalanul megvalósulhat. A lenyomat egyúttal a betegség kizárására is szolgál.

A legtöbb ember olyan lenyomattal érkezik, amely hajlamossá tesz a betegség kialakulására. Minden esetben a karmikus lenyomat akadályozza meg a betegség kifejlődését. Mindezek a dolgok egész egyszerűen az általános emberi karma részét képezik, specifikusan a földi lét kereteire vonatkoztatva. Sokan különböző gondolatmintákat kapnak a születésnél, amelyek megsemmisítik az általános lenyomatparamétereket (ezért betegszik meg néhány ember, míg mások nem).

A lenyomatok megváltoztatása független az emberi tudomány adottságaitól, és mindvégig az is marad. Átformálására soha nem is lesz lehetőségetek, mert ezúttal nem biológiai folyamatokról van szó. Éppen ezért mindössze kétféle logikus módszer kínálkozik arra, hogy leküzdjétek a betegségeket. (1) Személyes szinten: az Univerzum által eszközölt változás a gondolatmintában, miként azt már az előző fejezetekben (Lásd a forrást: Kryon: Az utolsó idők) részleteztem, és (2) planetáris szinten: a betegség megváltoztatásával maga a kulcs is átalakuláson megy keresztül, s többé egyetlen emberi rendszerbe sem lesz képes beleilleszkedni.

Jó ha tudomásod van erről: még akkor sem késtél el a változtatással, ha a kulcs már a zárban forog.

Méghozzá azért, mert (1) a kulcs folyamatosan új kulcsokat szül, amelyek újabb és újabb zárakba illeszkednek a testen belül, és (2) a kulcs sohasem az egészség, a jólét céljából kerül a zárba. A betegség természetellenes, kiegyensúlyozatlan állapot. A betegség állapotának fenntartása érdekében a kulcsoknak folytatniuk kell a „próbálkozást”, hogy lássák, vajon még mindig beleillenek-e a zárba. Ha felismered ennek jelentőségét, képes leszel megérteni a gyógyítás folyamatát, amely még akkor is működik, ha látszólag már túl késő. A későbbiek során sokkal határozottabban körvonalazom majd az egész folyamatot a betegségorganizmust felépítő részecskék szimmetriájának szempontjából.

Gyógyítás az új energia birtokában

Az új energia birtokában olyan gyógyító erőt tudhatsz magadénak, mint még soha azelőtt. A folyamat a következőképpen működik: amikor egyensúlyban vagy és szeretet tölti be szívedet, és egy kiegyensúlyozatlan emberi entitással találkozol, aki befogadó a gyógyító erődre, akkor közelíthetsz hozzá, hogy végrehajtsd a „spirituális kérdésfeltevést”. Ekkor az egyik ember megérinti a másikat, és egy szemvillanásnyi idő alatt asztrális szinten (a lehető legmagasabb szint) lezajlik a kérdésfeltevés folyamata. Az e pillanatban lélektől lélekig nyúló kötelékben a következő kérdés ölt testet: „Az Univerzum érdekeit szem előtt tartva alkalmas-e az idő arra, hogy lenyomataid átalakuljanak, és ezzel átformálják a zárakat? Ha igen, a Szeretetforrás a rendelkezésedre áll, hogy megváltoztasd saját karmádat, és kérdésemre saját magad meggyógyításával felelj.” Figyeld meg, hogy a kiegyensúlyozott személy gyógyító erejének hozzájárulása révén a betegséget magában hordozó entitás számára lehetővé válik az öngyógyítás. A kiegyensúlyozott entitás az energiáit valójában nem gyógyításra, hanem sokkal inkább valamiféle katalizátorként használja, mely ösztönzőleg hat a másik személyre, hogy gyógyulásának útjából félregördítse az akadályokat. Rendkívül nagy jelentősége van ennek, s remélem, hogy lényegét az olvasók sem tévesztik szem elől.

Felmerülhet benned a kérdés: miért mondana egy kiegyensúlyozatlan személy nemet arra a lehetőségre, hogy önmagán belül használja az energiát, s hogy meggyógyítsa önmagát? Ezen a ponton bukkan fel az univerzális időszerűség bölcsessége. Miként azt már a legutóbbi fejezetben említettem, mi, hatalommal rendelkező lélek-entitások kollektíve kiszabjuk feladatainkat és elsajátítandó leckéinket, még mielőtt egy sajátos megnyilvánulás ruháját magunkra öltve a Földre érkeznénk. „Isten darabkáiként” a szeretetforrás segítségével meghatározzuk lenyomatainkat, hogy aztán feladataink végrehajtásával megemeljük a Föld vibrációját. Egy későbbi írásban majd felvázolom a különbséget az oly sokszor félreértelmezett predesztináció fogalma és a tényleges események között. Noha teljes egészében nem tudjátok megérteni e dolgok működését, arra képesek vagytok, hogy megragadjátok és magatokba szívjátok lényegét, továbbá képesek vagytok megérteni, hogy mi nem történik. Ez fontos lehet azok számára, akiknek nehézségeik támadnak annak felismerésével, hogy még egyénenként is mekkora hatalommal rendelkeztek saját sorsotok felett földi tartózkodásotok idején.

Ha a lélek úgy érzi, hogy az ember a leckét még nem sajátította el kellőképpen, elutasítja a betegség megszüntetésére kínálkozó lehetőséget. Az elutasítás nem a kiegyensúlyozott személynek szól. A gyógyításról alkotott fogalmatok meg kell változzon, hiszen ti valójában hozzájárultok ahhoz, hogy meginduljon az öngyógyulás folyamata. A lehetőség elfogadásával vagy visszautasításával le is zárul a gyógyító munka (a következő alkalomig). Azt kérdezhetnéd: miért szükséges egy beteg entitásnak ekképpen engedélyt kérnie a gyógyulásra? Miért nem teszi meg csak úgy? Ha a karmára nincs többé szükség, egyszerűen használja az erőt, és gyógyuljon meg.

A válasz ilyen egyszerűen hangzik: nem szabad szem elől téveszteni, hogy a betegséggel küszködő ember meglehetősen kiegyensúlyozatlan. Bármekkora kibillenés hatással van az egészre. Egyszóval olyan eset soha nem állhat fenn, hogy a három összetevőből csupán egy nélkülözi a harmóniát. A fizikai síkon fellépő betegség hatást gyakorol az elmére és szellemre egyaránt, méghozzá sokszor oly mértékben, hogy az asztrális síkkal való érintkezés csaknem lehetetlenné válik. Ezért hal meg annyi ember egyetlen reménysugár nélkül. Ha egyszer a betegség megragadta az embert, gyakran megszűnik a spirituális kommunikáció. A dolog iróniája, hogy amikor a beteg ember már érzi, tudja, hogy közeleg a halál, óriási erőfeszítéseket tesz a spirituális összhang és egyensúly helyreállítására. Ám az egyik a másikból következik: a valódi gyógyító érintkezés spirituális egyensúlyt követel, ami nem éppen a haldokló ember sajátja, ő nagyon is távol áll ettől. Ezért olyan fontos hát a kiegyensúlyozott gyógyítók jelenléte a bolygón – segíteniük kell azoknak, akik a betegség miatt valószínűleg nem képesek összeköttetést létesíteni a spirituális oldallal. Talán azt gondolod, hogy nem vagy képes változásokat előidézni? Már a puszta jelenléted is segítséget nyújthat egy beteg embernek... hidd el! Soha ne sétálj el egy ilyen lehetőség mellett. Még ha te úgy érzed is, hogy segítséged nem értékes, és semmi eredményt nem tudsz felmutatni, a helyzet az, hogy valójában komoly munka folyik.

Arról sem szabad megfeledkezned, hogy az életfeladatok és a karma gyakran működésbe lépnek, hogy megakadályozzák a gyógyulást; lényegében erről szól az egész kommunikáció. Igen sok esetben a vállalt feladatok értelmében a halálnak kell bekövetkeznie, vagy még egy ideig hordozni kell a szenvedés terhét; tehát a lélek kérdésfeltevésére nemleges válasz születik. Te csak végezd el a feladatod, és folytasd utadat. Nem kell kudarcot érezned, ha valaki nem válaszol. Ám annak is légy tudatában, hogy legalább annyi ember fog válaszolni, mint ahány nem... és ebben rejlik a te lehetőséged a bolygó energiáinak átalakítását illetően.

Tehát azt mondhatjuk, hogy az új energia birtokában lévő gyógyító „útjába áll” egy múltbeli folyamatnak, és hozzájárul ahhoz, hogy a kiegyensúlyozatlan személy a szeretetforrás segítségével újra képes legyen kialakítani a belső harmóniát. Ha az eljárás kifogástalan és szabályszerű, valamint az időzítés is megfelelő, a kiegyensúlyozatlan entitás meggyógyíthatja önmagát. Az különösen örvendetes ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő idők során számos olyan embert tudtok meggyógyítani (hozzájárulni, hogy meggyógyíthassák önmagukat), akiknek egyébként át kellene lépniük a halál kapuját, majd újra vissza kellene térniük. Lényegében ez a lépés is az energia-átalakítás folyamatának részét képezi, amiről már esett szó.

A különbség, amit más emberek útjának lerövidítésével hoztok létre már önmagában is felgyorsítja az egész időzítését, s ezzel átalakítja a negatív energiákat, amelyek szomorúság, érzelmi traumák én erőteljes karmikus interakciók formájában kísérik a halál élményét – nem is beszélve az újbóli felnövekedéshez szükséges időmennyiségről és a következő megnyilvánulás feladatainak teljesítéséről. Látod hogyan működik ez a folyamat? A gyógyítás végeredményben kitörli a negatív energiákat, amelyek a jövőben fejtették volna ki káros hatásukat, és lehetővé teszi a pozitív energiák szabad kibontakozását. Az asztrális síkon a jövő most zajlik, következésképpen a gyógyítás eredményei planetáris szinten már azonnal érzékelhetők. Elég nehéz megértenetek ezt, talán képzeld el úgy, mint az elemben felhalmozott energiát. A jövőben kerül felhasználásra; ám attól függetlenül elektromosság formájában már most pozitív, valódi energia rejtőzik az elem belsejében. Tehát most létezik, noha a jövőre is hatással lesz, amikor végül felhasználják.

Léteznek beteg emberi testben sínylődő lelkek, akik csak arra várnak, hogy megérkezzetek, és útját álljatok a betegségnek, és a lélek mélyéről feltörő válaszuk igen lesz, igen... higgy nekem! El tudsz képzelni ennél megfelelőbb alkalmat a szeretetforrás erejének kiaknázására?

A betegség-organizmus megváltoztatása

Az előzőekben már szóltam a betegség organizmusát felépítő ismétlő részecskék szimmetriájáról és annak működéséről. Korábban már felhívtam a figyelmeteket arra, hogy nem adhatok meg olyan válaszokat, amelyekért magatoknak kell megdolgoznotok, és hogy a válaszokat olykor szándékosan metaforikus formában fogalmazom meg, hogy megértése további meditációt igényeljen. Természetesen nem áll szándékomban kitérő válaszokat adni, és feszültséget sem akarok kelteni benned, és semmiképpen nem akarom, hogy téves információkra alapozd cselekedeteidet, mivel mélységesen szeretlek, és tisztelem a benned fénylő lelket, akár magát a szeretetforrást!

A betegség-organizmust alkotó parányi ismétlő részecskék szimmetriáján belül mindössze néhány, a fent vázolt „kulcsot” képező részecske létezik. Csupán ezek rendelkeznek a hozzájuk illeszkedő mintázat után „kutató” extenzív és depresszív összetevőkkel, azonkívül érzékenyek a mágneses interferenciára. Az ismétlő részecskék rostjain belül igen különleges mágneses sajátságokra lelhetünk. Ez aligha lep meg benneteket, ha követtétek Kryon írásait. Érkezésem célja nem más, mint hogy módosítsam a mágneses jellemzőket, amelyekkel mindeddig együtt éltetek, s így majd jóval nagyobb hatalmat élvezhettek. Ez az eljárás voltaképpen spiritualitásotok finom behangolását jelenti sejtszinten.

A siker érdekében (1) ki kell emelnetek a részecskék rostjait, (2) azonosítanotok kell a kérdéses részeket és (3) magnetikusan meg kell változtatnotok őket. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy egy átfogó, véletlenszerűen kialakított mágneses energiabarikád nem fogja megtenni a hatását. Mivel minden sajátosság ugyanolyan mérvű változást fog mutatni, a kulcs változatlan marad. A roston belül található különböző részek között fennálló egyensúlyt kell átalakítani. Ez az eljárás gyakorlatilag eltávolítja a kulcs egyik depresszív összetevőjét, így az többé nem illeszkedik a zárba.

Ha ezzel megvagytok, ugyanezt a módszert alkalmazzátok a Föld környezeti problémáival és legfőképpen a nukleáris hulladékokkal szemben. A labilis alkotóelemeket semlegesíteni lehet. Nem szükséges, hogy ez az illékony anyag bolygótokon létezzen. Jóllehet nem biológiai anyag, mégis kiegyensúlyozatlanságot okoz a földi környezetben, hiszen jelentős hányaduk nem fordul elő a természetben. A specifikus mágneses részecske-repolarizáció módszerét alkalmazva sikerrel járhattok. A jövőben megszülető új technológiák lehetővé teszik majd ezt, mivel ha rájöttetek a mechanizmusára, a részecskék módosításának eljárását nagy méretekben is alkalmazhatjátok. Megérdemlitek ezt a lehetőséget! Arról sem árt tudnotok, hogy a bolygó biológiai rendszerei szintén felhasználhatók segítségképpen.

Mélységesen szeretlek benneteket!

Kryon

Forrás: Kryon - Az utolsó idők

Lásd: Kryon Mester tanításai

1992