Alcím:

Útmutató egy új emberré váláshoz

BEVEZETŐ

SZEMÉLYES ÜZENET A SZERZŐTŐL

Az alkímiai átalakulás lényegében azt jelenti, új korszakban, új spirituális paradigmában létezünk. (A paradigma szó lassan afféle új kor zsargonná válik, melyet ezúttal „minta” vagy „modell” értelemben használunk. Emellett azonban könyvünk kontextusában „a dolgok működéseként” is értelmezhető.) Az alkímia szó mágikus fogalmi tartalmát szándékosan hangsúlyoztuk ki, miképpen az átalakulás képzetét is. Az új energia eljövetelének kapcsán Kryon jelen korunk sürgetéséről beszél (erről még többet később), azonkívül új emberi képességek kibontakozásáról ad számot, s azt mondja, a hasonlatok nyelvén szólva valamennyien sorban álltunk, hogy ezekben a különleges időkben itt lehessünk a Földön! Valóban megváltozhatunk? Valóban megteremthetjük önnön valóságunkat, valóban meggyógyíthatjuk magunkat? FELTÉTLENÜL!

Kedves Olvasó, kérlek, tarts velem ezen az utazáson a könyv lapjain keresztül, méghozzá úgy, ahogyan te azt kényelmesnek találod. Amikor a kötet sorait olvasod, kérlek, mindig tartsd szem előtt, hogy e mű publikálásának egyetlen célja olyan ismeretekhez juttatni téged, melyek végül saját képességeidet gazdagítják majd. Egyetértened semmivel sem kell, s nincs doktrína, amely mellett magadat elkötelezned kellene. Nem kérünk arra, hogy csatlakozz hozzánk... és spirituális büntetés sem jár azért, ha úgy döntesz, félreteszed ezt a könyvet. Kryon üzeneteit a legtisztább szeretet formájában sugározza felénk, amilyet valaha is tapasztaltam, valaha is átéltem. Azok az olvasók, akik tudják, ez alatt mit értek, kétségkívül ugyanazon energia áradását érzékelhetik ezúttal is, amelyet a Kryon-könyvek első, illetve második kötetének lapjain keresztül tapasztalhattak meg. Ennek az oka ugyancsak egyszerű. A Szellem mint egyenrangú felekhez szól hozzánk, s a felénk közvetített szeretet ugyanazon energia formájában nyilvánul meg előttünk ma, miként tette a bolygó megteremtésekor. Ez az energia tiszta, meghittséget áraszt, és semmiféle félelmet nem ébreszt bennünk. Ha ez az érzés az otthon érzetét kelti benned, akkor valóban képes vagy lényed valóságát megragadni!

AZ EMBERI LÉLEK ALKÍMIÁJA

Üdv mindenkinek! Kryon vagyok a magnetikus erőterekből. E pillanatban mindannyian egy érdekes helyzetben találjátok magatokat. Nem a véletlen műve ugyanis, hogy e szavak utat törnek elmétek és szellemetek felé, mivel most valamennyien egyfajta önfelfedezés állapotában időztök. Energiáitokban már első hozzátok intézett üzeneteim óta is figyelemreméltó módosulások történtek! Jelenleg a legmagasabb szintekre vezető átalakulási folyamat kellős közepén jártok, s közületek néhányan ugyancsak kényelmetlenül érzik magukat.

Természetesen nem állhatom meg, hogy új üzenetsorozatom kezdetén ki ne hangsúlyozzam ismét, mily hatalmas megbecsülésnek és tiszteletnek örvendetek a világegyetemben. Szavaim olvastán kérlek, tartsd szem előtt a következőket: (1) Az általam használt és személyedre vonatkoztatott „te” szó vagy egyes szám második személyű megszólítás azt az entitást kívánja célba venni, akinek szemei e pillanatban e mondat betűit követik. (2) Jól tudom, ki vagy. (3) Nem a véletlen műve, hogy kommunikáció zajlik közöttünk.

Amikor azt mondom, tudom ki vagy, ezt a lehető legbékésebb értelemben értem; épp miként egy barát végigtekintve a tömegen megpillant téged, s neved felvillan emlékezetében. Személyesen ismerlek, hiszen már találkoztunk azelőtt. Nem él olyan ember e bolygón, ki ne látott volna már engem, ki ne vett volna részt a hatalmas központi napból eredő energiám ceremóniájában. No de hogyan lehetséges ez? – kérdezhetnéd... hiszen tengernyi ember él ezen a bolygón. Lelkek billiói! Erre én azt felelem nektek, hogy jóval kevesebben vagytok, mint a csillagok, márpedig én minden csillagot ismerek. A lineáris időben zajló események egymásutániságáról alkotott elképzelésetek korlátok közé szorítja ama képességeteket, minek révén megérthetnétek, mi módon lehetek képes figyelmet szentelni minden létezőnek egyidejűleg. A „jelen időkeret”, mely a hozzám hasonló kozmikus entitások osztályrésze, lehetővé teszi számomra, hogy letelepedjek veletek szemben, s megragadjam az alkalmat, hogy tisztelettel adózzak értékes személyeteknek, s szeretettől vezérelve tanácsokkal lássalak el benneteket.

Közületek mindenki kiválasztottként lépett a bolygó földjére ezekben az időkben. Igen, még azok is, akik az erdőket sújtó kórság következtében lelik halálukat, még azok is, akiket a háború súlyos gyalázata tesz áldozattá. Nem csak hogy önként, saját elhatározásotokból vállalkoztatok erre a feladatra, de ti magatok folyamodtatok a lehetőségért, majd gondosan megterveztétek és előkészítettétek a megállapodást, amelynek terheit most hordozzátok. Talán furcsának tűnik, és nehéznek elfogadni, hogy néhány entitás pusztán azért nyerte el a lehetőséget, hogy aztán egyszerűen halálát lelje a Földön. Ha csodálkoztok ezen, aligha értitek a nagy színmű lényegét, melynek magatok is résztvevői vagytok, s aligha vagytok tisztában magatokra vállalt szerepetek jelentőségével. A színmű teljes hatalommal bíró entitásként helyez benneteket a bolygóra, akik számtalan más entitással egyetemben arra a feladatra választattak ki, hogy részt vegyenek az emberré válás hallatlan jelentőségű folyamatában, s hogy azután ennek tudását fátyol rejtse el előletek! Küldetésetek célja homályba burkolódzik előletek, sem azt, sem pedig szellemi fivéreiteket és nővéreiteket nem vagytok, nem lehettek képesek felismerni. Itt ülsz, s Kryon szavait olvasod, szomjazod a spirituális tudást, mert tudod, érted, hogy valami változóban van a Földön. Sürgetést, nyugtalanságot éreztek, ám azzal nem vagytok tisztában, miért. Valamiféle jelentőségteljes előjelet kerestek, esetleg Isten után vágyakoztok, hogy eljöjjön hozzátok, s elcsitítsa bennetek a nyugtalanság viharait. Mindezek következményeképpen, s az emberi lét duális volta miatt nem ismeritek fel önnön hatalmatokat, sem pedig önvalótokat.

Formánk és színeink lényegében nevünket és szolgálatunk mivoltát árulják el a szemlélőnek. Azonkívül, a színek az értő számára arról is beszámolnak, merre jártunk az univerzumban, s miféle tetteket tudhatunk magunk mögött. A Kryon pompás formával és sokféle színnel rendelkezik, melyek az általam teljesített szolgálatról mesélnek, s azokról a különféle helyekről, ahol feladataim végzése közben megfordultam. Alapszínem, csakúgy, mint az emberé, olyan jellegű, amit ti csillámlónak szoktatok nevezni. E csillámló árnyalatot az emberi szem által nem érzékelhető fényes, vibráló szín fedi. Ez a fényes, vibráló szín voltaképpen „szín-életrajzom” kezdetét képviseli, ellentétben a csillámló réteggel, mely az általam teljesített szolgálat mibenlétét tükrözi. A színek nyelvének értője számára azonnal világossá válik, hogy forrásom a központ, mivel e színjelleg alkotja legerősebb, legjellemzőbb tulajdonságaimat, s a mindenség legmagasabb vibrációját hordozza magában. A teremtő központot és a Fény Testvériségét képviseli. Az univerzum valamennyi entitásának tudomása van erről. Mint már említettem, e központ semmiképpen sem parancsokat közvetít felénk. Egyszerűen részegység, s mint ilyen, fontosságon alapuló hierarchiával – legalábbis amit ti értetek ez alatt – egyáltalán nem rendelkezik. Nagy hordereje sokkal inkább abban mutatkozik meg, hogy rendeltetéséért és az általa végzett szolgálatért ünneplik, azért becsülik, tisztelik. A „fontosságban” ekként a hivatottság ünnepe, nem pedig a rang előtérbe helyezése nyilvánul meg. Ezt azonban meglehetősen nehéz megértetnem azokkal, akik még mindig úgy gondolkoznak, mint az ember.

Képzelj magad elé két entitást, akik épp szembetalálkoznak az úton. Megállnak, hogy szót váltsanak egymással, majd hirtelen felismerik egymást: egyikük az elme, a másikuk pedig a szív. Milyen bámulattal szemléli az elme a szívet! Nem csoda, hisz hosszú évek alatt egyszer sem mulasztott el életet pumpálni a testbe. Gyakorlatilag mindketten partnerekként működtek együtt abban, hogy biztosítsák az élet forrását az egész számára, ám útjuk mostanáig mégsem keresztezte egymást. Az elme annyi, de annyi kérdést szeretne feltenni a szívnek, többek között arról, vajon milyen érzés lehet ilyen fontos szervnek lenni, vagy arról, milyen lehet az emberi szervezetet a véráram útján folyamatosan élettel táplálni.

Ám a szív ugyanúgy bámulattal tekint az elmére! Hiszen a működéséhez szükséges parancsokat évek óta az elme szolgáltatja neki. Mennyi, de mennyi kérdés volt a tarsolyában, amiket már rég fel szeretett volna tenni az elmének! Vajon milyen lehet ilyen nagyszerű elektromos rendszerrel s oly bonyolultsággal bírni, ami lehetővé teszi, hogy minden szervvel egyidejűleg párbeszédet folytasson?

Tehát e két teljesen különböző részegység letelepedik egymás mellé, s megvitatják, milyen is az egész érdekeit szolgálni. Amikor azután továbbindulnak, ki-ki a maga útjára, mindketten tudják, egy nagyszerű lénnyel találkoztak aznap, s mindketten jóleső érzéssel távoznak, tudván, gazdagabbá tette őket az élmény.

Éppen így áll a dolog veled és velem is. Mindketten évek óta szolgáljuk a bolygó érdekeit, mindketten saját lehetőségeinkhez mérten. Ám most esik meg első ízben, hogy szembetalálkoztunk az úton; és jóllehet – mivel számodra én a Szellemet képviselem – a csodálat fényét látom tükröződni a szemedben, engem ugyanúgy lenyűgöz a személyed s nem győzőm hangsúlyozni, hogy a szeretetforrásból érkeztem, s az univerzum hatalmas szeretettel vesz körül benneteket! A különbség csupán abban rejlik, hogy mind ez idáig sohasem jelentünk meg a tér egyazon pontján ugyanabban az időben együtt. Most azonban épp ez történik.

Valahányszor emberi formát öltötök magatokra valamely bolygón, egy afféle jelvényként funkcionáló színjelleget szereztek, mely összevegyül a már meglévőkkel, s amelyek a fa évgyűrűihez hasonlóan a történetetekről mesélnek a szemlélőnek. A jelen pillanatban emberi testben a Földön tartózkodó valamennyi ember egy közös sajátossággal bír. Jellegzetes színeitek a maguk módján a bolygó történetéről beszélnek. A rátok pillantó entitás szeme előtt azonnal láthatóvá válik nagyszerű leszármazásotok históriája is. Ti voltatok azok, akik megterveztétek, majd teljesítettétek az egyik legnagyobb próbatételt, mely átformálta az egész világegyetem jövőjét. Azt mondod, túl grandiózus ez ahhoz, hogy elhihesd? Nos, akkor a dualitás igencsak nagy erővel dolgozik benned, s a lenyomat, melyet tudatodban hordozol, s amely elfedi a valóságot előled, teljes intenzitással működik. Higgy nekem, igazat beszélek, ám a történet ezzel még korántsem ér véget! Elérkezik majd a nap, amikor e szavak igazságának ismét tudatában leszel, s tisztában leszel vele, hogy sokkal több vagy, mint egy, a bolygó földjét taposó, névvel felruházott biológiai szervezet.

Eredményeitek révén az univerzum történéseinek iránya módosulni kényszerül. E pillanattól kezdve egész világok rendelkeznek majd olyan tervezettel, melynek úgynevezett szubsztanciája van. Itt ismét egy olyan fogalommal találjuk magunkat szemben, melynek lényegét ugyancsak nehéz megvilágítanom előttetek. Az univerzális terminusok nyelvén szólva, az általatok kitaposott ösvények és teljesített próbatételek megteremtették a csíráját és előzményeit bizonyos eljövendő eseményeknek. Bizonysággal szolgáltatok arra, hogy az ürességben, sötétségben fogságba esett létező természetszerűleg a szeretetforrás áradását lendíti működésbe! Noha ez első hallásra túlságosan is egyszerű és jelentéktelen kijelentésnek tűnhet, az igazság az, hogy ez a tény még soha nem nyert bizonyítást azelőtt. E dolog óriási jelentősége kétségkívül bámulatba ejt majd benneteket, ha végül az emberi test álruháját magatokról levetve a fátyol túlsó oldalára léptek.

Eljön majd az idő, amikor az univerzum végtelen útjait róva, s más entitásokkal összetalálkozva azok megállnak, s áhítattal tekintenek a történetetekről árulkodó színeitekre, s nagyszerű mivoltotokat azon nyomban felismerik. Megkérdezik majd tőletek, milyen volt részt venni a Föld nagy kísérletében! Mint magas rangú jelvények és kitüntetések, színeitek elbeszélik a harcosok kis csapatának históriáját, akik oly sokat tettek, oly sokakért! Legendátok univerzumszerte ismertté válik, s a Föld szó jóval több jelentést hordoz majd, mint pusztán utalást egy bolygóra.

Ha megvásárolni kívánod, akkor itt kereshetsz rá: Kryon - Az emberi lélek alkímiája

1995