Alcím:

A 2002 utáni évek – Ember és Föld; a megmagyarázhatatlan magyarázata

BEVEZETŐ

AZ ÍRÓTÓL...

Üdvözlöm a Kryon-sorozat olvasóit és azokat is, akik első alkalommal találkoznak ezzel az élménnyel. A Kryon-könyvek sorában ez a hetedik kötet, a sorozat talán legmélyebbre ható darabja, amely a Föld energia-rend-szerének új szabályszerűségeit tárja föl.

A Kryontól érkező ismeretek terén tájékozatlan olvasók kedvéért rövid magyarázattal kezdem. Kryon angyali lény... a Föld egyik segítője, nem pedig energia, amely valaha emberként létezett bolygónkon. Az a szándéka, hogy értésünkre adja, miként változnak, működnek a dolgok, valamint hogy tiszteletét és hódolatát fejezze ki az emberi létforma iránt. Valamennyi üzenete útmutatásokkal és magyarázatokkal szolgál arról, mi történik világunkban. Mindegyik példázat rólunk szól. Az üzenetek emelkedettek, szeretetteljesek és támogatóak.

Sokan nagyon furcsán érzik magukat, ha angyali lénytől származó üzeneteket közvetítő emberrel találkoznak. Bár a szellemi élet nyomon követhető történelme során mindig is szóltak hozzánk angyalok, ha valaki különböző lényekkel való beszélgetésről számol be, azokat mégis könnyen a „kísértetek” közé száműzik. Gyakran gondolok arra, vajon hogyan látják mindezt 100 év múlva. Elfogadott és szentesített lesz addigra?

A múlt eseményei, tűnjenek azok bár valótlannak is, gyakran teljes egészében elfogadottak a szellemi történelem részeként. A hasonló jellegű jelenbeli átélésekről beszámolók azonban, sok esetben a bolondokházában végzik. Úgy vélem, az emberi természetből adódik az, hogy mindent értéktelennek, kevéssé fontosnak tartunk, amire nem ütik rá a történelmi jelentőség jóváhagyásának a bélyegét.

Kryon azoknak az energiáknak a részletes rajzolatát nyújtja át nekünk, amelyek az adott időben a rendelkezésünkre állnak. Az ezredfordulóig tartó időszakra, majd az elmúlt évre vonatkozó ismereteket útmutatásként, intelemként, példázatként kaptuk, ezeken felül és elsősorban pedig értelmezhető, megfejthető számmisztikai, metaforikus energiaként.

A tizenkét évvel ezelőtt Az utolsó idők címmel megjelent első könyvében Kryon elmondta, hogy megváltoztattuk a Föld jövőjének a paradigmáját, vagyis a szabályszerűségek rendszerét. A jövendölés szerint valóban elhagytuk Armageddont, ahol Isten elleni harcra gyülekeztek a földi királyok, és csodás reményeket táplálva a bolygón kialakuló újfajta tudatosság felé fordultunk. Kryon azt is elmondta, az új képességeinkhez való alkalmazkodás miatt a Föld mágneses erőtere át fog rendeződni (ez meg is történt), és a közeli jövendő háborúi különböző néptörzsek között fognak kitörni (láthatóan ez is bekövetkezett).

Majd arról beszélt, a földi népesség egy százalékának el kell hagynia a bolygót azért, hogy mindezt beteljesítse – nehezen elfogadható tény! Az olvasók között bizonyára akadnak olyanok, akik emlékeznek az alábbi, jövendőre vonatkozó kijelentésre:

„...sokan fognak eltávozni és új erőkkel visszatérni. Az önmeghatározásnak és a hatalomnak az új korszakába való utazást változások fogják kísérni. Egyikőtök számára sem maradnak ugyanolyanok a dolgok...”

Megjelölte az 1999-es évet, amikor is zűrzavart teremtő, kiegyensúlyozatlan vezetőnek kell színre lépnie. Ez a megjegyzés Boszniára vagy az USA-ban 2001. szeptember tizenegyedikén történtekre utalhatott. Mindezt a több, mint tíz évvel ezelőtt megjelent első Kryon könyvben olvashattuk.

Az 1980-as évek végén a kommunizmus valóban magától összeomlott, és nem tört ki atomháború. Armageddon megjövendölt ideje elmúlt, és sokakban tudatosult az, hogy senki által előre nem látott, új irányban indultunk el.

Ezek a könyvek az új évezredre vonatkozó utalásokat is tartalmaztak. Kryon jelentős mennyiségű személyes útmutatással és módszerrel látott el bennünket annak érdekében, hogy megtalálhassuk önmagunkban az isteni természetet. Mindig jelezte, a Föld békéjének megteremtése egyéni munkával veszi kezdetét, és arra buzdított, alakítsuk át a DNS szerkezetét. A könyvekben többször is beszélt a 11:11 mélységéről, amiben az emberi faj engedélyt kapott a jósolt vég megváltoztatására. Majd megjelent a VI. kötet, amely az Átkelés a határon címet viseli.

Korábban is utaltam már arra, a sorozatnak ez a darabja a többinél nagyobb mennyiségű ismeretet közöl arról, mit tapasztalunk manapság. Kryon figyelmeztet, az eljövendő időben nem lesz többé helye a „kerítésen való üldögélésnek”. Ez azt jelenti, hogy nem lehet „köztes” állásfoglalást kialakítani a bolygón zajló folyamatokkal kapcsolatban; a réginek és az újnak az ellentétéből következik minden.

Kryon előre figyelmeztet: sokan „le fognak ugrani a kerítésről”. A látszólagos szilárdság és béke „visszahúzódik”, Izrael 2000-ben elindul a megtisztulás, a fölemelkedés útján. Első alkalommal használta a spirituális harag kifejezést, és jelezte, a régi és az új között háború zajlik. Ezeket a szavakat használta: „Ne rendüljetek meg és ne csodálkozzatok azon, ha a háború nem ér véget. Bizonyos esetekben éppen csak hogy elkezdődött!”

Bizonyára mindannyiunkat megráztak és megdöbbentettek a 2001. szeptember 11-én Amerikában bekövetkezett események. Az Egyesült Államok történetében új mérföldkő ez... sokan kezdetnek vagy végnek fogják tekinteni. Nem kell metafizikus gondolkodás ahhoz, hogy fölfigyeljünk arra a mélyreható energiára, ami a történtek hatására működésbe lépett társadalmunkban. Többen nemzedékünk „Pearl Habor-jának” nevezik, és a támadás óta annak az időszaknak a történéseit aszerint keltezik, hogy „előtte” vagy „utána” zajlottak. Maga a dátum is ikonná vált; a leírhatatlan bánat, a rettegés, a harag, a változás és talán még a remény jelképévé is.

Bár a szenzációéhes bulvárlapokban nem kapott helyet, mégis sokan kérdezik, utalt-e Kryon az elmúlt évtizedben arra, hogy ilyesféle változás részesei vagyunk. Jelenleg úgy vélem, szeptember 11-e eseményei 1987 óta a lehetőségek között voltak. Mostanában kezdjük megérteni a 11:11 élmény jelentőségét, amikor is az emberiség csoportjaként találkoztunk a kérdéssel: jóváhagyjuk-e a Föld következő szintre való átlépését (amelyről Kryon korábbi kiadványaiban volt már szó). Lehetséges, hogy mi is hozzájárultunk ennek a tragédiának a megtörténtéhez? Avagy éppenséggel kollektív engedélyt adtunk rá? Kemény kérdések ezek. Nehéz elfogadni azt a szemléletet, miszerint mindannyiunknak szellemi, elemi szintű felelősséget kell vállalnunk a történtekért.

Augusztusban, néhány héttel a tragédia bekövetkezte előtt, Kryon a vancouveri nyilvános üzenetközvetítés alkalmával a világ egységéről beszélt (e könyv hetedik fejezete). Ebből idézek néhány mondatot:

„Az Egyesült Államok jelenleg a legnagyszerűbb tanulási időszakában van. A dolgok nem maradhatnak ugyanazok. Tisztelet azoknak, akik megértik: jelentős változások küszöbén állunk. A régi és az új ellentétéből adódóan következik be a legnagyobb átalakulás. Azért jöttem, hogy elmondjam: a változtatást az tudja megérteni és végrehajtani, aki itt ül és aki e könyvet olvassa. Nem maradhat semmi úgy, ahogy van. A legalapvetőbb teremtő átalakulások lehetősége a három évében [2001-ben] következik be. ”

Én személy szerint úgy érzem, a szeptember tizenegyedikei eseményekre utalt mindaz, amit a 11:11 -el kapcsolatos lehetőségekről jövendölt. Azt mondják, nincs eleve elrendelés. Helyette „megvalósult lehetőségek” vannak. Mivel a szellem (Isten) számára nem létezik sem jövő, sem múlt, ezért az előrejelzések feltételezése vitatható. A próféták mégis a lineáris időfogalmunknak megfelelő jóslatokat adnak. Ezek viszont nem abszolútumok, hanem adott lehetőségek. Kryon számára minden a „jelenben” van. Ami végül megtörténik, az lehetőség, ami arra vár, testet öl-e vagy sem; energia, amely beépül a valóságunkba... a lineáris időrácsunkba..., ami a múlt-és jövőbeli szándékaink összetételén alapul. Teljes egészében az irányításunk alatt tartjuk.

Közvetlenül a katasztrófa után az interneten keresztül többekhez hasonlóan én is megkaptam az alábbi tények listáját.

Rövid fölsorolása ez a 11-gyel kapcsolatos nyilvánvaló egyezéseknek. Véletlen egybeesések lennének? Vessenek rá egy pillantást!

A 11-el kapcsolatos egyezések

• A támadás időpontja: 9. hó 11. nap; 9+1+1=11.

• Szeptember 11. az év 254. napja; 2+5+4=11.

• Szeptember 11. után 111 nap van hátra az évből.

• Irak és Irán légi kódszáma: 119; 1+1+9=11.

(Az európai írásmódban ugyancsak ezzel

a számmal jelölik szeptember 11-ét.)

• Az egymás mellett álló két torony fölidézi a 11-es szám képét.

• A tornyokba elsőként becsapódó repülőgép a 11-es járatszámot viselte.

• New York állam 11.-ként csatlakozott az amerikai unióhoz.

• New York City – 11 betű.

• Afghanistan – 11 betű.

• The Pentagon – 11 betű.

• Ramzi Yousef – 11 betű. (1993-ban a Világkereskedelmi Központ elleni bombatámadás szervezése miatt elítélték.)

• A 11-es járatszámú gépen 92 utas repült; 9+2=11.

• A 77-es járatszámú másik gép 65 utast szállított; 6+5=11.

A metafizikus gondolkodásúak mindig elemzik a számokat... mindig. Kryon 1989-ben megjelent első könyvében mindössze két szám meghatározásával és magyarázatával találkozunk: ez a két szám a tizenegy és a kilenc! A hozzájuk rendelt fogalmak: beteljesülés és engedély. Most már világosan látszik, mit jelentenek. Arra is érdemes emlékeznünk, hogy a „vadállathoz” a 666 szám tartozik; 6+6+6=18, 1+8=9. Lehetséges az, hogy amit látunk, azt burkolt módon megjósolták a Szentírásban? A kilences szám a beteljesülést képviseli. Ne feledjük, a legtöbb szent irat a metaforák nyelvén íródott. Gregg Braden író szerint maga Ézsaiás próféta is utalt arra, képesek vagyunk a jövő megváltoztatására. Én hiszek ebben.

Kryon rámutatott, szabad emberi akaratunkból a bolygó egységét megteremtő folyamat előmozdítása mellett döntöttünk..., és a történelem a bolygót érintő átalakulás fordulópontjaként értékeli majd ezt a borzalmat. Így tehát ebben a megvilágításban fölvillan annak a képe, hogy mindaddig elgondolhatatlan dolgok megtörténhetnek; hogy a nemzetek összefoghatnak és egyetértésre juthatnak arra vonatkozóan, mit engedélyez és mit nem a „földi civilizáció”; hogy spirituális hevülettel átitatottan milliók „bontják le a kerítéseket”, s el kell dönteniük, mely energiát kívánnak befogadni, melyet nem.

Szeptember 30-án a hotelszobában néztem meg két különböző világhálós oldalon két beszélgetést. Az egyikben Colin Powell külügyminisztert, a másikban Jordánia királyát, II. Abdullah-t kérdezték. Az egymástól időben és térben is elkülönülten készült felvételeken mindkét férfi kimondta ugyanazt a mondatot: „Itt az ideje, hogy leromboljuk a kerítéseket!” Kis híján lefordultam a székről! Szóról szóra hallottam Kryon szavait a jelen eseményeire vonatkoztatva. És ez nem az első ilyen eset volt.

Kryon időről időre beszélt már a napjainkban megnyilvánuló energiáról, és az elmúlt tíz évben sok kiadványban nyomtatásban is megjelentek ezzel kapcsolatos közlések, így mindannyiunk számára hozzáférhetőek voltak az üzenetei. Most, amikor kezdetét veszi ennek az általunk létrehozott és szabad akaratunkkal irányított új energiának az áramlása, lehetővé válik a nehezen értelmezhető mondat beteljesülése... az Új Jeruzsálem végleges létrehozása. Kryon a következő szavakat is többször elmondta: „Ami a zsidósággal történik, az történik a Földdel.” Lassanként talán megértjük, hogyan illenek össze a darabkák.

2000-ben Izraelben tartottam előadást. Délután volt, a színpadon álltam és Kryon üzenetét közvetítettem a hallgatóságnak. Azt mondtam, semmi sem fog változni a helyzetükben addig, amíg „a nullával nem lesz egyenlő” Egészen őszintén bevallom, nem tudtam, mit jelent ez a mondat. Ezt követően sok érdeklődő levelet és telefonhívást kaptam Izraelből, mindegyik kérdező a szavak jelentését firtatta. Vajon a szűkebb környezetükben kirobbanó háborúra utalnak? A teljes megsemmisülésre? Nem tudtam. Csak szeptember 11-e után értettem meg, amikor a két torony a földdel vált egyenlővé. A találkozó idején senki, egyetlen egy ember sem érezte, hogy a mondat milyen végérvényesen kapcsolódik az amerikai New York város Manhattan negyedében majdan bekövetkező eseményhez. Most már teljes mértékben érthető.

A Kryon-sorozat nyolcadik kötetének USA ISBN száma (a könyv hátulján található kód) is érdekes adalékkal szolgál. Az ISBN számokat véletlenszerűen állítják össze és rendelik hozzá a különböző kiadókhoz azért, hogy a gyártási azonosítást valamint a nyilvántartást átláthatóvá és egyértelműen kezelhetővé tegyék. A szám első része a kiadók „saját száma”, és minden kiadványuk esetében megegyező. Az utolsó két számegység az egyes könyvek megjelölésére szolgál..., a metafizikusok értelmezésében ez a könyv energiája. Kryon nyolcadik kiadványa a 11-9 azonosító számot kapta. Véletlen egybeesés? Lehetséges. De hány hasonló véletlen egybeesésre van szükség ahhoz, hogy elfogadjuk: esetleg üzeneteket kapunk? Amikor a könyv végső oldalszámozását készítettem, a tragikus eseményekkel foglalkozó fejezet a 182. oldalra került. (Ez természetesen az eredeti kiadványra vonatkozik – a ford.) Numerológiai összevonások elvégzésével ez 11-et eredményez. A fejezet utolsó mondatai a 189. oldalra kerültek. Ez 9-re vezethető vissza!

Mi következik? Még mindig szabadon választhatunk. Ám egyszer csak hirtelen el kell döntenünk, a régi posványban dagonyázunk továbbra is, vagy megtisztítjuk földi tevékenységünket. Kryon szerint 2012-ig rendelkezünk idővel. Az akkori energiaminőségünk meghatározó módon rányomja a bélyegét az emberiség további jövőjére.

Korábban említettem már: egy napon hazatérek. Amikor eljön ennek az ideje, szeretnék azokkal a családtagjainkkal találkozni, ezrekkel, akik szeptember 11-én eltávoztak. El akarom mondani nekik: a tettük százmilliók sorsát változtatta meg; a gyerekeikét, a világegyetemét. Meg akarom ölelni mindegyiküket, és a hősök dalával kívánom köszönteni őket... a 11:11-ről szólók egyikével... amely arról a napról mesél, amelyen az emberiség eldöntötte, mit akar valójában a Földön, és ennek létrehozása érdekében kezébe vette az irányítást.

Mit tartalmaz a könyv?

A könyv szerkezeti tagolása azt veszi figyelembe, mi történt szeptember 11-e előtt és után. Az előző kiadvány hasonló módon épült föl az ezredfordulós változások vonatkozásában. A korábbiakkal megegyezően a sorozat jelen darabja is a világszerte megrendezett nyilvános üzenetközvetítések leiratát tartalmazza.

Csak gyerekeknek: Könyvet legjobb könnyeden, viccesen kezdeni. Ebben a részben Berninek, a madárnak a történetét írtam meg. Az anyag a gyerekeknek rendezett egyik nyilvános üzenetközvetítésen elhangzottakat tartalmazza, s korábban elveszettnek hittük. A srácokon keresztül bár, de mindannyiunkat megszólít. A mese Berniről szól, arról a madárról, aki félt a repüléstől. Először 2001-ben közölte a Sedona Journal of Emergence című lap. A közvetítés színhelye Texas állam, Dallas, időpontja 1998. Boldoggá tesz, hogy megtaláltuk!

Az első hét fejezet a szeptember 11-e előtt rendezett üzenetközvetítések átiratát tartalmazza.

A 8-13. fejezetig tartó rész a 2001. szeptember 11. és 2002. április közötti időszakban elhangzottak anyaga.

A 14. fejezet olvasói kérdéseket és azokra adott válaszokat tartalmaz, amiket eredetileg internetes hálózaton adtunk közre.

A 15. fejezet Fété és Clément, két fényadó valóságos élettörténete. Bámulatos leírást adnak arról, miként szöktek meg Afrikából. A szellembe vetett hitről és bizalomról szóló elbeszélés ez, emellett tiszteletteljes főhajtás azzal kapcsolatban, mire képes valaki, aki elfogadja a fény és az ösztönös megérzés ajándékait. A 2001-ben Montrealban megrendezett Kryon konferencián elhangzott anyag.

Érdeklődők kedvéért megadok egy-egy internetes elérhetőséget is, amelyekhez tartozó oldalakon rendszeres, új ismeretekkel bővíthetik a kiadványokban megjelenteket.

Kedves olvasók! Ismét csak örömmel tölt el a csodálatos angyaltól, Kryontól érkező szeretetteljes ismeretek és együtt érző szavak átadásának a lehetősége. Egy évtizede tartó munka része ez, amely nem a térítés szellemében fogant. Nem dogmákat közvetít, hanem fogalmakat mutat be. Lebontja a világban megnyilvánuló kettősség különböző rétegeit, ennek segítségével mindannyian fölismerhetjük az önmagunkban rejlő isteni minőségeket. Nem célja a vallási szervezetekkel való versengés; fölemelkedést és az emberi szellem teljesebb megértését kínálja. Az egész emberiség és az egyén számára egyaránt szóló felhatalmazó üzenet.

Hogy ki az? Az, akinek ezen az oldalon nyugszik a szeme. Köszönöm a támogatást.

Lee Carroll

Ha megvásárolni kívánod, akkor itt kereshetsz rá: Kryon - Az új kezdet

2002